Day: October 3, 2015

AMASOMO : Gn 2, 18-24; Ps 127; He 2, 9-11; Mc 10, 2-16. Mu muco wa kiyahudi, ntabwo bahaga agaciro abana, abakene, abacakara, abanyamahanga, abagore, mbese babandi baciye bugufi. Abahabwaga agaciro kanini cyane, bari abakire, abanyagihugu, abagabo ndetse n’abandi bameze nka bo. Ku bijyanye n’uko bafataga abagore, ntitubatere amabuye kuko ntabwo biri kure y’uko twabafataga […]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget